Ling-xiao JIANG(江凌晓), PhD
Ling-xiao JIANG(江凌晓), PhD
Vice director of Division of Laboratory Medicine, Zhujiang Hospital, SMU


Keywords:

Clinical microbiology, laboratory medicine 


Research interests:

1. The mechanism of drug resistance and pathogenicity of pathogenic microorganisms

2. The mechanism and clinical application of CRISPR/Cas  system


Selected Publications (* Correspondence author):

1. Quanhui Liang,Xiaoyuan Jiang,Lingfei Hu,Zhe Yin,Bo Gao,Yuee Zhao, Wenhui Yang, Huiying Yang, Yigang Tong, Weixuan Li,Lingxiao Jiang*,Dongsheng Zhou* (2019)    Sequencing and genomic diversity analysis of IncHI5 plasmids.  Frontiers in Microbiology   doi: 10.3389/fmicb.2018.03318 

2. QuanhuiLiang,ZheYin,YachaoZhao,LiqiLiang,JiaoFeng,ZheZhan,HuiWang, YajunSong,YigangTong,WeiliWu,WeijunChen,JinglinWang,Lingxiao Jiang*,DongshengZhou* (2017)   Sequencing and comparative genomics analysis of the IncHI2 plasmids pT5282-mphA and p112298-catA and the IncHI5 plasmid pYNKP001-dfrA.  International Journal of Antimicrobial Agents , 49(6):709-718 

3.  Liang DW, Lu JH, Wu Q, Ke BX, Jiang CH, Long J, Fang YP, Lin LJ, Zeng NY, Fu L, Jiang LX* (2016)   Comparing the ability of luminex xMAP(®) salmonella serotyping assay and traditional serotyping method for serotyping salmonella isolated from southern Chinese population.   J Appl Microbiol. 120(6):1668-76.