Kaiyu Xu(徐开宇), PhD,Associate Professor,

Division of Laboratory Medicine, Zhujiang Hospital, SMU & Microbiome Medicine Center, SMU

Email:xukaiyu09@smu.edu.cn


Keywords:

  Human microbiome, neurobiology, immunology, gut brain axis          Research interests:

1.Situated at the interface of neurobiology, immunology and microbiology, we are using integrative systems approaches to study fundamental questions in biology.


Selected Publications (* Correspondence author):

1. Xu Kaiyu#; Gao Xuxuan#; Xia Genghong; Chen Muxuan; Zeng Nianyi; Wang Shan; You Chao; Tian Xiaolin; Di Huiling; Tang Wenli; Li Pan; Wang Huidi; Zeng Xiuli; Tan Chuhong; Meng Fanguo; Li Hailong; He Yan*; Zhou Hongwei*; Yin Jia*; Rapid gut dysbiosis induced by stroke exacerbates brain infarction in turn, Gut, 2021, doi: 10.1136/gutjnl-2020-323263.

2. Chen Xiaojiao#; Wu Qiheng#; Gao Xuxuan#; Wang Huidi; Zhu Jiajia; Xia Genghong; He Yan; Song Wei*; Xu Kaiyu*; Gut microbial dysbiosis associated with type 2 diabetes aggravates acute ischemic stroke, mSystems, 2021, 6(6): e0130421.

3. Xu Kaiyu#; Xia Genghong#; Lu Junqi#; Chen Muxuan; Zhen Xin; Wang Shan; You Chao; Nie Jing; Zhou Hongwei*; Yin Jia*; Impaired renal function and dysbiosis of gut microbiota contribute to increased trimethylamine-N-oxide in chronic kidney disease patients, Scientific Reports, 2017, 7(1): 1445.

4. Xia Genghong#; You Chao#; Gao Xuxuan; Zeng Xiuli; Zhu Jiajia; Xu Kaiyu; Tan Chuhong; Xu Ruoting; Wu Qiheng; Zhou Hongwei; He Yan*; Yin Jia*; Stroke Dysbiosis Index (SDI) in Gut Microbiome Are Associated With Brain Injury and Prognosis of Stroke, Frontiers in Neurology, 2019, 10: 397.