Prof. Wei-jie ZHOU(周伟杰), PhD
Prof. Wei-jie ZHOU(周伟杰), PhD
Professor of Department of Pathology, School of Basic Medical Sciences, SMU & Microbiome Medicine Center, SMU
PI of State Key Laboratory of Organ Failure Research, SMU
Email: weijiezhouum@163.com


Keywords:

Liver Fibrogenesis, Tumor,Injury Repair 

 

Research interests:

1. Liver Fibrogenesis and treatment

2. Tumorigenesis and treatment

3. Tissue and organ damage repair 

 

Professional recognition:

National high level talents, 2016, by the Organization Department of the Central Committee of China

 

Selected Publications (* Correspondence author):

1.  Meng Xu, Hong-Hai Xu, Yuan Lin, Xiangnan Sun, Li-Jing Wang, Zhe-Ping Fang, Xue-Han Su, Xiang-Jing Liang, Yang Hu, Zhi-Min Liu, Yuanxiong Cheng, Yuanyuan Wei, Jiabin Li, Li Li, Hong-Juan Liu, Zhiqiang Cheng, Na Tang, Chao Peng, Tingting Li, Tengfei Liu, Liang Qiao, Dalei Wu, Yan-Qing Ding*, Wei-Jie Zhou*. (2019) LECT2, a Ligand for Tie1, Plays a Crucial Role in Liver Fibrogenesis. Cell. 178(6): 1478-1492. ISSN:0092-8674 IF:36.216

2.  Yuan Lin, Zhe-Ping Fang, Hong-Juan Liu, Li-Jing Wang, Zhiqiang Cheng, Na Tang, Tingting Li, Tengfei Liu, Hai-Xiong Han, Guangwen Cao, Li Liang*, Yan-Qing Ding*, Wei-Jie Zhou*. (2017) HGF/R-spondin1 rescues liver dysfunction through the induction of Lgr5+ liver stem cells. Nature Communications. 8(1):1175. DOI: 10.1038/s41467-017-01341-6. ISSN:2041-1723 IF:11.878

3.  Wei-Jie Zhou, Zhen H. Geng, Jason R. Spence, and Jian-Guo Geng*. (2013) Induction of intestinal stem cells by R-spondin 1 and Slit2 augments chemoradioprotection. Nature. 501(7465):107-111. IF:43.070

4.  Wei-Jie Zhou, Zhen H. Geng, Shan Chi, Wenli Zhang, Xiao-Feng Niu, Shu-Jue Lan, Li Ma, Xuesong Yang, Li-Jing Wang, Yan-Qing Ding*, and Jian-Guo Geng*. (2011) Slit-Robo signaling induces malignant transformation through Hakai-mediated E-cadherin degradation during colorectal epithelial cell carcinogenesis. Cell Research. 21(4):609-626. IF:17.848

5.  Tingting Li, Xiangyu Jian, Han He, Qiuhua Lai, Xianzheng Li, Danling Deng, Tengfei Liu, Jiehong Zhu, Hongli Jiao, Yaping Ye, Shuyang Wang, Minhui Yang, Lin Zheng, Weijie Zhou*, and Yanqing Ding*. (2018) MiR-452 promotes an aggressive colorectal cancer phenotype by regulating a Wnt/β-catenin positive feedback loop. Journal of